GYLDIGHEDSOMRÅDE
Nærværende bestemmelse er gældende for alle lokalmedlemmer (LM) ved Silkeborg PH,
nuværende som kommende.

1. GENERELT
Formålet med denne bestemmelse er, at fastsætte de retningslinjer som er gældende for alle medlemmer af Dansk Politihundeforening, og som er fuldgyldige medlemmer af anden forening end Silkeborg PH (SPH), og som af SPH bestyrelse gives tilladelse til at opnå lokalmedlemskab.
Hvor intet er angivet i denne bestemmelse, eller ved tvivlsspørgsmål, vil bestyrelsen behandle disse, og fremkomme med endelig afgørelse.

2. FORMÅL
Formålet med denne bestemmelse er, at kontrollere og regulere, samt sætte retningslinjer for antallet af LM som gives tilladelse til at opnå lokalmedlemsskab i SPH. Dette skal ses i lyset af ønsket om at kunne vurdere blandt andet:

 • Belastningen samlet på de træningsarealer som SPH råder over til stedse.
 • Motivationen bag den enkeltes forespørgsel om opnåelse af LM.
 • Andre forhold som vil kunne indvirke på SPHs klubliv og daglige virke, i forbindelse med at lokalmedlemsskab bevilges til ansøger.

3. FORBEHOLD
SPH bestyrelse forbeholder sig ret til løbende at vurdere det enkelte LM for så vidt angår fortsat medlemskab og eller ophør af lokalmedlemsskab som givet. Generelt vil et lokalmedlemsskab kunne opsiges ved to metoder:

 • Øjeblikkeligt efter bestyrelsens behandling, for forhold hvor LM ikke lever op til bestemmelserne og retningslinjerne i denne bestemmelse.
 • Ved årets halvårsskift/årsskifte, ved forhold som skyldes begrænsninger eller belastninger på SPH træningsarealer; dette for til alle tider at favoriserer SPH fuldgyldige medlemmer og disses mulighed for at tilbydes træningsarealer i tilstrækkeligt omfang.

4. RETNINSLINJER FOR LM
LM kan på intet tidspunkt benytte SPH træningsarealer eller faciliteter, med mindre dette foregår i forbindelse med mindst et af følgende:

 • SPH arrangeredetræningssammenkomster som annonceret.
 • Ifølgeskab med minimum et fuldgyldigt medlem af SPH; som i dette tilfælde er ansvarlig for LM og arealet.
  • Det er således ikke tilladt det enkelte LM at opnå individuel adgang til træningsarealer eller andre til SPH tilhørende faciliteter.
  • LM oppebærer ikke ret til at indkøbe eller reklamere med logo eller andet som afspejler medlemskab af SPH. Undtaget herfor er, effekter som nævnt, der er erhvervet ved tidligere fuldgyldigt medlemskab af SPH.
  • LM kan på lige fod med SPH medlemmer, tilmelde sig, og deltage i fællestræninger som arrangeres af SPH. Dette efter bestyrelsens vurdering.
  • LM inviteres efter bestyrelsens vurdering ligeledes til arrangementer af social karakter.
  • LM forventes på lige fod med SPH medlemmer, at indgå hvis nødvendigt som hjælpere, og hvor andet kunne komme på tale; ved arrangementer som ligger i SPH regi.
  • LM skal i alle henseender leve op til de retningslinjer og restriktioner som ellers udstedes af SPH bestyrelse.
  • For øvrige forhold med hensyn til konkurrencer og andet, henvises til gældende bestemmelser for Dansk Politihundeforening.

5. KONTINGENT
Kontingent fastsættes af bestyrelsen for SPH, og betales for fortsat medlemskab under samme retningslinjer og frister, som angivet for fuldgyldige medlemmer.
Ved nyt lokalmedlemsskabs oprettelse, fastsættes på årsbasis kontingentet af SPH bestyrelse.
Ved eksklusion af LM vurderer bestyrelsen, om en eventuelt hel eller delvis refusion af allerede indbetalt kontingent, kan komme på tale.

Indmeldelsen i praksis:
Udfyld blanketten som du finder på nedenstående link. Det er vigtigt, at du udfylder samtlige felter inklusiv e-mailadresse INDEN blanketten udskrives, husk at downloade for at udfylde den elektronisk. Størstedelen af informationen fra klubben foregår via hjemmeside og e-mail, herunder også kontingentopkrævning. Lokalmedlemmer skal under drop down menu ved tilmelding, vælge lokalmedlem.

Inden du ansøger om lokalmedlemsskab, kontaktes formanden på telefon, med det formål at få afklaret dine forventninger til klubben og klubbens forventninger til nye lokalmedlemmer. Formandens kontaktmuligheder

INDMELDELSESBLANKET (ANMODNING)
Anmodning om medlemskab